Model contract cesiune de creanta

CONTRACT DE CESIUNE CREANTA

 

Art. 1. Partile contractante:

  1. S.C. …………, cu sediul in …………………………., nr. inregistrare R.C., CUI…….., prin director general …………, in calitate de CEDENT

si

  1. ………………., cu sediul in …………………., nr. inregistrare R.C., CUI…………. , prin director ……………., in calitate de CESIONAR
  2. Obiectul contractului si pretul cesiunii

Prezentul contract are ca obiect cesiunea creantei in valoare de …….. RON pe care CEDENTUL o are fata de S.C. ……….., reprezentand …………. Pretul cesiunii este de ……….iar plata se face de catre CESIONAR prin ordin de plata in contul CEDENTULUI……… …………….., deschis la Banca……….., sucursala……………

In termen de 2 zile de la data platii, CEDENTUL se obliga a confirma printr-un reprezentant al sau in cadrul unei declaratii notariale incasarea pretului si confimarea cesiunii realizate prin prezentul contract.

De asemenea, in acelasi termen, CEDENTUL se obliga sa remita CESIONARULUI titlul constatator al creantei si sa notifice ……………, administrator judicar al …………… prezenta cesiune.

CEDENTUL declara ca este unic titular ale creantei cedate si ca nu a mai cedat aceasta creanta unui tert si se obliga sa nu intreprinda nimic care sa impiedice CESIONARUL in realizarea drepturilor cedate.

  1. Efectele cesiunii

De la data efectuarii platii creantei cesionate, CESIONARUL beneficiaza de toate drepturile si accesoriile creantei cedate, existente in momentul incheierii prezentului contract.

CESIONARUL beneficiaza de actiunile pe care CEDENTUL le are fata de S.C. ……………., putandu-si valorifica creanta prin modalitatea pe care o va crede de cuviinta, inclusiv prin formularea declaratiei de creanta in cadrul dos. ………… aflat pe rolul Tribunalului …………avand ca obiect procedura de insolventa a debitorului…………….

  1. Alte clauze

Prezentul contract intra in vigoare, azi…………. data semnarii lui si se completeaza de plin drept cu dispozitiile Codului civil, si ale Legii 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Incheiat azi …………..in 3 (trei) exemplare originale.

 

CEDENT ……………………

CESIONAR ………………………………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *