Lichidare judiciara SRL

Falimentul denumit si lichidare judiciara constituie o procedura judiciara speciala, al carui obiect este executarea asupra bunurilor debitorului aflat in stare de insolventa comerciala, in scopul satisfacerii creditorilor. Insolventa comerciala poate rezulta direct sau indirect atunci cand debitorul nu are lichiditatile necesare pentru a-si onora datoriile la scadenta.

Pentru a se declansa procedura de faliment pe langa insolventa debitorului se adauga necesitatea existentei hotararii judecatoresti prin care s-a pronuntat lichidarea judiciara.

Procedura si regulile privind reorganizarea si lichidarea judiciara sunt reglementate de Legea 85/2006.

Procedura falimentului se poate face la cererea

 • debitorului comerciant
 • creditorilor cand cererea va fi facuta de toti creditorii sau de catre unul din creditori
 • din oficiu

Ca urmare a declararii insolventei debitorului se va urmari instituirea unei proceduri de plata datoriilor acestuia prin:

 • reorganizarea activitatii acestuia,
 • prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la stingerea pasivului,
 • fie prin faliment

Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul si lichidatorul.

La procedura mai participa de asemena: Adunarea Creditorilor si Adunarea Generala a Actionarilor.

Procedura lichidarii judiciare si a falimentului

Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. Dupa inregistrarea unei cereri introductive, presedintele tribunalului va nominaliza de indata judecatorul-sindic.

In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor, administratorul ii va informa pe creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris cu privire la raportul prin care se propune intrarea in faliment a debitorului. Adunarea creditorilor va aproba raportul prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot.

In baza hotararii adunarii creditorilor de aprobare a raportului, judecatorul-sindic va decide, prin incheiere, intrarea in faliment a debitorului.

Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in care, pana la data primei sedinte a adunarii creditorilor, a fost admis un plan de reorganizare de catre judecatorul sindic.

In urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului.

Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administrator conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in hotararea de deschidere a procedurii; declaratiile de creante vor fi inregistrate intr-un registru care se va pastra la grefa tribunalului.

Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare.

Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente si aratand pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea si suma cu care a fost trecut in tabel.

Odata cu dispunerea procedurii falimentului responsabilitatile administratorului inceteaza, locul acestuia fiind luat de catre un lichidator numit de judecatorul sindic.

Prin incheierea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune:

 • ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
 • desemnarea unui lichidator
 • termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii,
 • intocmirea si predarea catre lichidator a listei cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;
 • notificarea intrarii in faliment.

In baza notificarii facute de lichidator catre adunarea creditorilor si a rezultatelor obtinute, lichidatorul intocmeste Tabelul definitiv consolidat care va cuprinde totalitatea creantelor admise impotriva averii debitorului, existente la data intrarii in faliment.

Masuri premergatoare lichidarii

 • vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului.
 • inventarierea patrimoniului debitorului: Inventarierea urmareste sa puna de acord contabilitatea cu realitatea faptica. Se realizeaza prin inventarierea fizica a activelor si constatarea valorica a existentei creantelor si datoriilor intreprinderii.
 • predarea gestiunii: Lichidatorul, pe masura desfasurarii inventarierii, ia in posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.
 • intocmirea bilantului de pornire a lichidarii: Se realizeaza pe baza ultimului bilant intocmit de catre societatea comerciala caruia i se aplica urmatoarele corectii:
 • se inregistreaza rezultatele inventarierii, concretizate in plusuri sau minusuri la inventar
 • se anuleaza imobilizarile necorporale considerate a nu avea valoare economica, prin trecerea pe cheltuiala. Printre imobilizari necorporale amintim: cheltuielile de constituire neamortizate integral, cheltuielile de dezvoltare pentru care nu exista cumparatori si fondul comercial cand s-a decis vanzarea separata a activelor;
 • se anuleaza activele de regularizare ce privesc exercitiile urmatoare, unitatea fiind in lichidare nu isi mai continua activitatea. Este cazul cheltuielilor inregistrate in avans si care vor fi decontate la cheltuielile ultimului exercitiu.

Efectuarea lichidarii

Consta in vanzarea activelor, incasarea creantelor si plata datoriilor.

Lichidarea bunurilor (valorificarea lor in bani) din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatorului-sindic.

Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii

La fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lichidarii, lichidatorul va prezenta judecatorului sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si un plan de distribuire intre creditori.

Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine

 • taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate;
 • creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
 • creantele izvorate din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
 • creantele bugetare;
 • creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
 • creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
 • creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
 • alte creante chirografare;
 • creantele membrilor, asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare, derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conformitate cu prevederile legale si statutare.

In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creantelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in categoria creantelor respective.

Incasarea creantelor, plata datoriilor, inregistrarea cheltuielilor de lichidare, stabilirea rezultatului nu ridica probleme deosebite in ceea ce priveste contabilizarea lor, fata de inregistrarile efectuate in cursul vietii normale a societatii comerciale.

Nota: Pentru a demara un demers juridic in domeniul Lichidare judiciara societate comerciala, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4)0745.095.893Formular online sau Email  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *