Cesiune de creanta

Cesiune creanta

 

Cesiunea de creanta, in general, este o modalitate de transmisiune a creantei apartinand cedentului catre cesionar contra unui pret.

Cesiune de creanta este o conventie incheiata intre creditorul cedent (cel care transmite creanta) si cesionar (cel care dobandeste), prin care creditorul cedent substituie in locul sau pe un tert (cesionar) care devine astfel creditor al debitorului.

Tot din definitie mai rezulta ca prin cesiunea de creanta se transmite numai latura activa a obligatiei (dreptul de creanta).

Toate creantele, indiferent de natura lor sau de obiect ori de modalitati, pot fi, in principiu, cesionate, in totalitate sau in parte, chiar daca sunt litigioase. Exceptie fac creantele alimentare, salariale, alocatiile familiale, pensiile si altele.

Cesiune de creanta poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Cesiune de creanta transfera cesionarului:

 1. a) toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata;
 2. b) drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate.

Cesiunea de creanta fiind un contract, ea trebuie sa indeplineasca toate conditiile de validitate ale contractelor.

Conditii de forma cesiune creata

 1. a)intre parti, cesiunea nu este supusa vreunei forme, ea fiind un contract consensual, devine perfect valabila prin simplu acord de vointa al partilor (cedent si cesionar). Predarea titlului de creanta catre cesionar, nu constituie o conditie a stramutarii creantei de natura sa transforme cesiunea intr-un contract real, ci un mod de indeplinire a obligatiei de predare care in cazul cesiunii de creanta are ca obiect titlul constatator al dreptului fara de care cesionarul nu obtine plata de la debitor;
 2. b)fata de terti, cesiunea de creanta devine opozabila prin indeplinirea unor formalitati de publicitate.

Astfel, pentru ca cesiunea sa fie opozabila debitorului, este necesar fie sa i se notifice cesiunea de catre cedent sau de cesionar  fie sa accepte acesta prin act autentic.

Terti in cesiunea de creanta sunt:

 1. a) debitorul cedat,
 2. b) cesionarii ulteriori si succesivi ai aceleiasi creante,
 3. c) creditorii cedentului.

Efectele cesiunii de creanta

Principalul efect al cesiunii este ca cesionarul devine titularul dreptului cedat. Dreptul de creanta trece neschimbat asupra cesionarului, in sensul ca isi pastreaza toate accesoriile sale: ipoteca, privilegiul sau alte garantii. Cesionarul dobandeste in consecinta, toate actiunile ce decurg, inclusiv cea a rezolutiuni pentru neexecutarea obligatiilor.

Comunicarea si acceptarea cesiunii

Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care:

 1. a)accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa;
 2. b)primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului; in cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicata si intinderea cesiunii.

Debitorul are dreptul sa fie despagubit de cedent si de cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune.

Regimul juridic al cesiunii creantei constatata prin titlu nominativ, la ordin sau la purtator, este stabilit prin lege speciala si in completare prin principiile expuse in art. 1587-1592 NCC.

Art. 1566-1592 din Noul Cod civil

SECTIUNEA 1. Cesiunea de creanta in general

Art. 1.566. Notiune

(1) Cesiunea de creanta este conventia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert.

(2) Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica:

 1. a) transferului creantelor in cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal;
 2. b) transferului titlurilor de valoare si altor instrumente financiare, cu exceptia dispozitiilor sectiunii a 2-a din prezentul capitol.

Art. 1.567. Felurile cesiunii

(1) Cesiunea de creanta poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

(2) Daca cesiunea este cu titlu gratuit, dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu cele din materia contractului de donatie.

(3) Daca cesiunea este cu titlu oneros, dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu cele din materia contractului de vanzare-cumparare sau, dupa caz, cu cele care reglementeaza orice alta operatiune juridica in cadrul careia partile au convenit sa se execute prestatia constand in transmiterea unei creante.

Art. 1.568. Transferul drepturilor

(1) Cesiunea de creanta transfera cesionarului:

 1. a) toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata;
 2. b) drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate.

(2) Cu toate acestea, cedentul nu poate sa predea cesionarului, fara acordul constituitorului, posesia bunului luat in gaj. In cazul in care constituitorul se opune, bunul gajat ramane in custodia cedentului.

Art. 1.569. Creante care nu pot fi cedate

(1) Nu pot face obiectul unei cesiuni creantele care sunt declarate netransmisibile de lege.

(2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie decat plata unei sume de bani poate fi cedata numai daca cesiunea nu face ca obligatia sa fie, in mod substantial, mai oneroasa.

Art. 1.570. Clauza de inalienabilitate

(1) Cesiunea care este interzisa sau limitata prin conventia cedentului cu debitorul nu produce efecte in privinta debitorului decat daca:

 1. a) debitorul a consimtit la cesiune;
 2. b) interdictia nu este expres mentionata in inscrisul constatator al creantei, iar cesionarul nu a cunoscut si nu trebuia sa cunoasca existenta interdictiei la momentul cesiunii;
 3. c) cesiunea priveste o creanta ce are ca obiect o suma de bani.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu limiteaza raspunderea cedentului fata de debitor pentru incalcarea interdictiei de a ceda creanta.

Art. 1.571. Cesiunea partiala

(1) Creanta privitoare la o suma de bani poate fi cedata in parte.

(2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie nu poate fi cedata in parte decat daca obligatia este divizibila, iar cesiunea nu face ca aceasta sa devina, in mod substantial, mai oneroasa pentru debitor.

Art. 1.572. Creante viitoare

(1) in caz de cesiune a unei creante viitoare, actul trebuie sa cuprinda elementele care permit identificarea creantei cedate.

(2) Creanta se considera transferata din momentul incheierii contractului de cesiune.

Art. 1.573. Forma cesiunii

(1) Creanta este cedata prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului, fara notificarea debitorului.

(2) Consimtamantul debitorului nu este cerut decat atunci cand, dupa imprejurari, creanta este legata in mod esential de persoana creditorului.

Art. 1.574. Predarea inscrisului constatator al creantei

(1) Cedentul este obligat sa remita cesionarului titlul constatator al creantei aflat in posesia sa, precum si orice alte inscrisuri doveditoare ale dreptului transmis.

(2) in caz de cesiune partiala a creantei, cesionarul are dreptul la o copie legalizata a inscrisului constatator al creantei, precum si la mentionarea cesiunii, cu semnatura partilor, pe inscrisul original. Daca cesionarul dobandeste si restul creantei, devin aplicabile dispozitiile alin. (1).

Art. 1.575. Efectele cesiunii inainte de notificare

(1) Cesiunea de creanta produce efecte intre cedent si cesionar, iar acesta din urma poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor, chiar daca cesiunea nu a fost facuta opozabila debitorului.

(2) Cesionarul poate, in aceleasi imprejurari, sa faca acte de conservare cu privire la dreptul cedat.

Art. 1.576. Dobanzile scadente si neincasate

Daca nu s-a convenit altfel, dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar neincasate inca de cedent, se cuvin cesionarului, cu incepere de la data cesiunii.

Art. 1.577. Costuri suplimentare

Debitorul are dreptul sa fie despagubit de cedent si de cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune.

Art. 1.578. Comunicarea si acceptarea cesiunii

(1) Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care:

 1. a) accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa;
 2. b) primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului. in cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicata si intinderea cesiunii.

(2) inainte de acceptare sau de primirea comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind cedentului.

(3) Atunci cand comunicarea cesiunii este facuta de cesionar, debitorul ii poate cere acestuia sa ii prezinte dovada scrisa a cesiunii.

(4) Pana la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate sa suspende plata.

(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiunii nu este comunicata debitorului.

Art. 1.579. Opozabilitatea cesiunii unei universalitati de creante

Cesiunea unei universalitati de creante, actuale sau viitoare, nu este opozabila tertilor decat prin inscrierea cesiunii in arhiva. Cu toate acestea, cesiunea nu este opozabila debitorilor decat din momentul comunicarii ei.

Art. 1.580. Comunicarea odata cu cererea de chemare in judecata

Atunci cand cesiunea se comunica odata cu actiunea intentata impotriva debitorului, acesta nu poate fi obligat la cheltuieli de judecata daca plateste pana la primul termen, afara de cazul in care, la momentul comunicarii cesiunii, debitorul se afla deja in intarziere.

Art. 1.581. Opozabilitatea cesiunii fata de fideiusor

Cesiunea nu este opozabila fideiusorului decat daca formalitatile prevazute pentru opozabilitatea cesiunii fata de debitor au fost indeplinite si in privinta fideiusorului insusi.

Art. 1.582. Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat

(1) Debitorul poate sa opuna cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut invoca impotriva cedentului. Astfel, el poate sa opuna plata facuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii fi devenit opozabila, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni, precum si orice alta cauza de stingere a obligatiilor survenita inainte de acel moment.

(2) Debitorul poate, de asemenea, sa opuna cesionarului plata pe care el insusi ori fideiusorul sau a facut-o cu buna-credinta unui creditor aparent, chiar daca au fost indeplinite formalitatile cerute pentru a face opozabila cesiunea debitorului si tertilor.

(3) In cazul in care cesiunea i-a devenit opozabila prin acceptare, debitorul cedat nu mai poate opune cesionarului compensatia pe care o putea invoca in raporturile cu cedentul.

Art. 1.583. Cesiuni succesive

(1) Atunci cand cedentul a transmis aceeasi creanta mai multor cesionari succesivi, debitorul se libereaza platind in temeiul cesiunii care i-a fost comunicata mai intai sau pe care a acceptat-o mai intai printr-un inscris cu data certa.

(2) In raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante este preferat cel care si-a inscris mai intai cesiunea la arhiva, indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre debitor.

Art. 1.584. Efectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei

in cazul unei cesiuni partiale, cedentul si cesionarul sunt platiti proportional cu valoarea creantei fiecaruia dintre ei. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator cesionarilor care dobandesc impreuna aceeasi creanta.

Art. 1.585. Obligatia de garantie

(1) Daca cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are, de drept, obligatia de garantie fata de cesionar.

(2) Astfel, cedentul garanteaza existenta creantei in raport cu data cesiunii, fara a raspunde si de solvabilitatea debitorului cedat. Daca cedentul s-a obligat expres sa garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat, se prezuma, in lipsa unei stipulatii contrare, ca s-a avut in vedere numai solvabilitatea de la data cesiunii.

(3) Raspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se intinde pana la concurenta pretului cesiunii, la care se adauga cheltuielile suportate de cesionar in legatura cu cesiunea.

(4) De asemenea, daca cedentul cunostea, la data cesiunii, starea de insolvabilitate a debitorului cedat, sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile legale privind raspunderea vanzatorului de rea-credinta pentru viciile ascunse ale bunului vandut.

(5) In lipsa de stipulatie contrara, cedentul cu titlu gratuit nu garanteaza nici macar existenta creantei la data cesiunii.

Art. 1.586. Raspunderea cedentului pentru evictiune

(1) In toate cazurile, cedentul raspunde daca, prin fapta sa proprie, singura ori concurenta cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu dobandeste creanta in patrimoniul sau ori nu poate sa o faca opozabila tertilor.

(2) Intr-un asemenea caz, intinderea raspunderii cedentului se determina potrivit dispozitiilor art. 1.585 alin. (4).

SECTIUNEA a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

Art. 1.587. Notiune si feluri

(1) Creantele incorporate in titluri nominative, la ordin ori la purtator nu se pot transmite prin simplul acord de vointa al partilor.

(2) Regimul titlurilor mentionate la alin. (1), precum si al altor titluri de valoare se stabileste prin lege speciala.

Art. 1.588. Modalitati de transmitere

(1) In cazul titlurilor nominative, transmisiunea se mentioneaza atat pe inscrisul respectiv, cat si in registrul tinut pentru evidenta acestora.

(2) Pentru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul, efectuat potrivit dispozitiilor aplicabile in materia cambiilor.

(3) Creanta incorporata intr-un titlu la purtator se transmite prin remiterea materiala a titlului. Orice stipulatie contrara se considera nescrisa.

Art. 1.589. Mijloace de aparare

(1) Debitorul nu poate opune detinatorului titlului alte exceptii decat cele care privesc nulitatea titlului, cele care reies neindoielnic din cuprinsul acestuia, precum si cele care pot fi invocate personal impotriva detinatorului.

(2) Cu toate acestea, detinatorul care a dobandit titlul in frauda debitorului nu se poate prevala de dispozitiile alin. (1).

Art. 1.590. Plata creantei

Debitorul care a emis titlul la purtator este tinut sa plateasca creanta constatata prin acel titlu oricarui detinator care ii remite titlul, cu exceptia cazului in care i s-a comunicat o hotarare judecatoreasca prin care este obligat sa refuze plata.

Art. 1.591. Punerea in circulatie fara voia emitentului

Debitorul care a emis titlul la purtator ramane tinut fata de orice detinator de buna-credinta, chiar daca demonstreaza ca titlul a fost pus in circulatie impotriva vointei sale.

Art. 1.592. Actiunea detinatorului deposedat in mod nelegitim

Cel care a fost deposedat in mod nelegitim de un titlu la purtator nu il poate impiedica pe debitor sa plateasca creanta celui care ii prezinta titlul decat prin comunicarea unei hotarari judecatoresti. in acest caz, instanta se va pronunta pe cale de ordonanta presedintiala.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *